ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020 / 07
Karar Tarihi: 26/03/2020
 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 26.03.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.5887 sayılı yazısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ifadeli E.991432 sayılı yazısı çerçevesinde, Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınacak ek önlemlerle ilgili düzenlemeleri yapmak amacıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; yukarıda zikredilen Bakanlık yazıları çerçevesinde alınacak ek önlemlerin kararlaştırılması.
 
KARAR:
1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca; İlimizdeki Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile mahalli idare birlikleri meclislerinin 2020 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine, bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması kaydıyla izin verilebileceğine,
İlimizdeki belediyeler ile birliklerin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken tedbirlerin belediyeler ve birlikler tarafından alınmasına,
2. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca; İlimiz genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına,
3. Yukarıda 2. maddede belirtilen hususun uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
4. Yukarıda 2. maddede belirtilen hususa uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 26.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.