ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 

Karar No: 2020/31
Karar Tarihi: 08/05/2020
 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını ile ilgili önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 08.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.7731 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri (Pazar Yerleri Hk.)” konulu genelgesi ve Sağlık Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ifadeli E.604 sayılı "Hastane Dışında Kesin Vaka Takibi” konulu genelgesi uyarınca gerekli kararları almak amacıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 08.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İçişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgelerinde belirtilen hususlarda gerekli kararların alınması. 

KARAR:
Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İçişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgelerinde belirtilen hususların değerlendirilmesi sonucunda;
1. İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesinde; Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kuralların daha önceki genelgeler ile belirlenerek, pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik gerekli kararların alınması için Valiliklerin talimatlandırılmış olduğu, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla daha önceki genelgelerde belirtilen kısıtlamaların 11.05.2020 tarihinde kaldırılabileceğine ilişkin karar alınmış olduğundan bahisle; anılan pazarlara ilişkin Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenmiş olan kurallara göre, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar çerçevesinde pazarların sürekli denetlenerek, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istenilmiştir.
Bu doğrultuda;
   Kurulumuzun 19.03.2020 tarihli ve 2020/01 no.lu kararının 8. maddesindeki hususlar arasında yer alan “İlimiz genelinde bulunan açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan bölümlerin açık kalması …” kısmının uygulamasının 11.05.2020 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, gıda maddesi dışındaki (giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb.) ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan pazarcı esnafının da 11.05.2020 tarihinden itibaren, yukarıda zikredilen genelgede, Kurulumuzun 31.03.2020 tarihli ve 2020/12 no.lu, 01.04.2020 tarihli ve 2020/13 no.lu ve 09.04.2020 tarihli ve 2020/18 no.lu kararlarında belirtilen kurallara ve düzenlemelere uyulması kaydıyla tezgâh açabileceklerine,
   - Bu kapsamda, pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin genelgeleri ve Kurulumuzun kararlarıyla mevcut pazar yerleri için getirilen “açık ve kapalı pazar yerlerinde kişisel temasın en aza indirilebilmesi amacıyla 1 hafta tezgâh/belge numarası tek rakamla biten esnafların, 1 hafta tezgâh/belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgâh açmaları”, “Pazarın toplanacağı gün pazar yerine/alanına kontrollü giriş-çıkışların sağlanması”, “Pazar yerinde/alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtaların aralarının en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi”, “Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması” tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara titizlikle uymalarına,
2. Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen "Hastane Dışında Kesin Vaka Takibi” konulu genelgesinde, COVID-19 (SARS-COV-2 Enfeksiyonu) Rehberinde; hastanın kliniğine göre hekim kararı ile evde tedavinin devamı ve izolasyona veya sadece izolasyona karar verilmekte olduğundan bahisle, bu süreçte “Evde Hasta İzlemi” kurallarına uyulması gerektiği, bu nedenle, kesin vakaların hastane dışında tedavi-izolasyon veya izolasyonu kararının il düzeyinde alınması gerekliliğinin doğmuş olduğu belirtilerek; bu amaçla; hastane dışında hasta tedavi-izolasyon veya izolasyonun başlanmasına il düzeyinde karar verilmesi, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından il özelindeki koşullar dikkate alınarak belirlenmesi istenmiştir.
Konu hakkında İl Koronavirüs Bilim Danışma Kurulunun önerileri ışığında;
   a) İlimizde Covid -19 tanısı alan hastaların hastanede veya evde tedavi / takip edilip edilmeyeceği ile ilgili kararın klinisyen hekim tarafından verilmesine,
   b) Klinisyen hekimin, hastanın evde karşılaşabileceği risk faktörlerini sorgulayarak, COVID - 19 (SARS-COV 2 Enfeksiyonu) Rehberine göre hastayı değerlendirmesine ve hastanın rehberdeki “Evde Hasta İzlemi” kurallarına uyum sağlayacağından emin oluncaya kadar hastanın hastanede gözlem altında tutulmasına,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına, 
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 08.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.