ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/38
Karar Tarihi: 21/05/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 20.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8206 sayılı “65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 21.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; yukarıda zikredilen Bakanlık genelgesi çerçevesinde gerekli kararların alınması.

KARAR:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi ile;
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelge ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş olduğu, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edildiği ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiş olduğu,

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle, uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza, Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiş olduğundan bahisle; İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Bu kapsamda Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesine istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebileceklerine,
2. Yukarıdaki 1. maddede belirtilen şartlarda seyahat edecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebileceğine,
3. Yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlarda seyahat etmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerine,
4. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra yukarıdaki 1. maddede belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacağına,
5. İşbu karara konu 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ve refakatçilerinin belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmadığına, (Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.)
6. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup; ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabileceğine,
7. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi”nin tek yön geçerli olacağına ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olduğuna, (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.) 
8. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak, gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı oldukları aile hekimlerine bildirilecek olup; kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılacağına,
9. İşbu karara konu 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlerde de İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklarına,
10. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının takip ve denetiminin genel kolluk ve İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
11. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince  392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli makamlara bildirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 21.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.