ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020 / 44
Karar Tarihi: 02/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8567 sayılı “Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 02.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yukarıda zikredilen Bakanlık genelgesi ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,

23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelge ile tüm şehiriçi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, 

26.03.2020 tarihli ve 5899 sayılı genelge ile personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları yönünde talimat verilmiş olduğu,

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından Ek-1’deki “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler” , Ek 2’deki “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”, ve Ek 3’deki “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmış olduğu,

Bu kapsamda;
a) 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelge ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılması,
b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
c) Genelge eki Ek-1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın ise il/ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının niteliği (metro, metrobüs, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu ile hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi, bu hususlara ilişkin olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması istenmiştir.

Kurulumuzca, yukarıda zikredilen genelge üzerine, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ile Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile yapılan istişareler ve alınan bilgiler ışığında Kurulumuza bildirilen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda;
1. İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelgesi üzerine Kurulumuzun 24.03.2020 tarihli ve 2020/05 no.lu kararı ile getirilen tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki uygulamanın sonlandırılmasına,
2. Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve kararımız ekinde bulunan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
3. Kararımız ekinde bulunan konuyla ilgili rehberin “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler”in “14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında, İlimizdeki toplu taşıma hatlarının niteliği (metro, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçların niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlarda Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri ile Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı tarafından verilen bilgiler ve iletilen görüşler ışığında; 
   a) Yukarıda belirtilen toplu taşıma araçlarına (karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer koltuğunun kullanılması, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulması, oturulmayacak koltukların uyarıcı şerit çekilmek suretiyle kullanıma kapatılması şartıyla) teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen koltuk sayısı kadar yolcu alınabileceğine,
   b) Ayakta yolcu taşımaya uygun araçlara, bu araçların teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesinin en fazla %50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine,
4. Kurulumuzun 28.03.2020 tarihli ve 2020/09 no.lu kararının 1. maddesinin (h) bendinde yer alan "otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına" ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediyeler tarafından yapılmasına,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 02.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
Ek:
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.