ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020/46
Karar Tarihi: 04/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 03.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8737 sayılı "Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Tedbirler Hk." konulu genelgesi ile 03.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8752 sayılı "Yerel Yönetim Birimlerinin Meclis Toplantıları" konulu genelgesinde belirtilen hususlarda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 04.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yukarıda zikredilen Genelgeler ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı'nın 03.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8737 sayılı "Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Tedbirler Hk." konulu genelgesiyle;
Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak uymaları gereken usul ve esasların ilgili Bakanlıklarla koordineli şekilde belirlenerek, 11.05.2020 tarihli ve E.7809 sayılı genelge ile gönderilmiş olduğu,  genelgenin Genel Esaslar başlığının “a. 6” ncı maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme,  dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı, “b. 14” üncü maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı hususlarının düzenlenmiş olduğundan bahisle;

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığı altında yer alan yukarıdaki hususların revize edilmiş olduğu belirtilerek; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın 03.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8752 sayılı "Yerel Yönetim Birimlerinin Meclis Toplantıları" konulu genelgesiyle ise; 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Bu kapsamda, 26.03.2020 tarihli ve 5887 sayılı genelge ile, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi kararının alınması için Valiliklere talimat verilmiş olduğu,

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımlarının atılmaya başlanmış olduğundan bahisle, 

Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Haziran Ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına genelgede belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile izin verilebileceği bildirilerek; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması, mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesinin sağlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenmiştir.

Yukarıda belirtilen genelgeler ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda;
1. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler” bölümünde yer alan “AVM Giriş – Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler” başlığı altındaki hususlarda yapılan değişiklikler ışığında;
   a) Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, Mescitlerin COVID-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre hazırlanıp kullanılmasına, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamaların ise kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmaları gerektiğine,
   b) Valelerin eldiven kullanmamalarına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelerine, araçlara maskesiz binmemelerine,
2. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Haziran Ayı olağan meclis toplantılarının ve bundan sonraki toplantılarının başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallar olmak üzere, aşağıda belirtilen hususlara da uyulmak suretiyle yapılmasına, 
   a) Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemleri (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) belirten afişler asılmasına,
   b) Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,
   c) Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle, meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,
   d) Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,
   e) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına, 
   f) Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına,
   g) Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırılmasının sağlanmasına,
   h) Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,
3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye başkanlıkları, mahalli idare birliği başkanlıkları, belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin ilgili birimleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
 
Ek:
T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.