ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020/47
Karar Tarihi: 06/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 06.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8967 sayılı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 06.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
İçişleri Bakanlığı’nın 06.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.8967 sayılı “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesinde yer alan hususlar.

KARAR:
İçisleri Bakanlığının yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın,  03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelge ile de 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmalarının kısıtlanmış olduğu,

Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı genelge ile 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmış olduğundan bahisle;
 - 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 
 - 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine karar verilmiş olduğu bildirilerek, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,
 - Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında, 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı genelge ile 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı genelge kapsamında 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile 31.12.2002 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, 
2. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin 10.06.2020 Çarşamba günü ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, 
3. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla, İçişleri Bakanlığının 05.06.2020 tarihli ve E.8906 sayılı genelgesi uyarınca nüfus müdürlükleri 6 Haziran 2020 Cumartesi günü açık bulundurulacağından, anılan sınava girecek 18 yaş altındaki öğrencilerin 6 Haziran 2020 Cumartesi günü T.C. Kimlik Kartı Başvurusu için nüfus müdürlüklerine gitmeleriyle sınırlı olmak üzere ve sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla dışarı çıkabileceklerine, 
4. Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın yukarıdaki maddelerde belirtilen dışarı çıkabilecekleri tarihler ve saat aralıkları dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri tarafından yapılmasına,
6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) 15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idari yaptırımların Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceğine,
   d) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler (18 yaşını doldurmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde) takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 06.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.