ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020 / 53
Karar Tarihi: 19/06/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 19.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 9889 sayılı “LGS Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edildiği bir dönemde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla, yukarıda zikredilen Bakanlık genelgesi uyarınca gerekli kararların alınması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın 18.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 9863 sayılı “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelgesiyle;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,
Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek; alınması gereken tedbirler ve istisna uygulamalarının bildirilmesi üzerine, Kurulumuzun 18.06.2020 tarihli ve 2020/52 no.lu kararıyla sınav günlerinde uygulanacak sınırlı süreli sokağa çıkma kısıtlamasına ve istisnalara ilişkin hususlar belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 19.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 9889 sayılı “LGS Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu genelgesi" ile de;
20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavı süresini de kapsayacak şekilde 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılmış olduğu,
Öte yandan sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin açık olması gerektiğinin değerlendirilmekte olduğundan bahisle;
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları alınarak, sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği bildirilmiş ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi istenmiştir.

Yukarıda zikredilen 19.06.2020 tarihli ve 9889 sayılı genelge ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının muaf tutulmasına,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; 
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,  
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, 
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 19.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.