ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Karar No: 2020/75
Karar Tarihi: 12/08/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün  12.08.2020 tarihli ve E.13079 sayılı genelgesi kapsamında gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 12.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca alınması gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid­19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alındığı ve uygulamaya geçirildiği,
Bu kapsamda Valilik/Kaymakamlıklarca, halı sahaların faaliyetlerini belirlenen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.08.2020 tarihli ve E.13079 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda; halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

A) Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler:
1.
 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,
2. Covid­19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,
3. Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapmasına, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanmasına ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına,
4. Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesine ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine,
5. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmamasına, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına  (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
6. Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılmasına ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına,
7. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesine, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınmasına ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına,
8. Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulmasına, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine,
9. Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılmasına, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına,
10. Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine,
11. Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesine, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulmasına, engelleyici mekanizma kurulmasına,
12. Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine,
13. Tesislerin girişine COVID­19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına,
14. Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesine ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına,
15. Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına, 
16. Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olmasına ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına,
17. Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID­19 tedbir/kuralları ve  rezervasyon  prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine,
18. Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına,
19. Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına,
20. Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
21. Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin  verilmemesine,
22. Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
23. Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesine, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile  temizlenmesine,
24. Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmasına,

B) Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler:
1. Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin temizlenmesine,
2. Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme ­paspaslamanın tercih  edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
3. Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılmasına, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılmasına,
4. Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,
5. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C’de yıkanmasına,
6. Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına,
7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına,
8. Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,
9. Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına,
10. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, kullanılan maske ve eldivenlerin çıkarılıp çöp kutusuna atılmasına ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına,
11. Tesiste vantilatörler çalıştırılmamasına ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
12. Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına,

C) Çalışan  Personele Yönelik Tedbirler:
1. Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu  almasına,
2. Çalışan personelin COVID­19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine,
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID­19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
4. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
5. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına,
6. Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanmasına ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına,

D) Müşterilere Yönelik Tedbirler:
1. Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar(HES)”kodu almalarına,
2. Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamalarına,
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID­19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine,
4. Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına,
5. Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
6. Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin  okunmasına,
7. Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine,
8. Tesise girdikten sonra ellerin yıkanmasına ya da el antiseptiği kullanılmasına,
9. Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmamasına, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına,
10. Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine,
11. Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına,

E) Faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez  denetlenmesinin sağlanmasına,

F) Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile belediyeler tarafından yapılmasına,

G) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “...yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişiiki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 12.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.